مقالات پزشکی
اعضای سندیکا

كليه توليدكنندگان مكملهاي رژيمي- غذايي كه دارنده پروانه بهره برداري از وزارتخانه هاي مربوطه و كارت عضويت از اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران مي باشند مي توانند با قبول اساسنامه و مصوبات مجامع عمومي به عضويت اصلي سنديكا در آيند .

ادامه طلب....
چارت سازمانی

كليه توليدكنندگان مكملهاي رژيمي- غذايي كه دارنده پروانه بهره برداري از وزارتخانه هاي مربوطه و كارت عضويت از اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران مي باشند مي توانند با قبول اساسنامه و مصوبات مجامع عمومي به عضويت اصلي سنديكا در آيند .

ادامه طلب....
عضویت در سندیکا

كليه توليدكنندگان مكملهاي رژيمي- غذايي كه دارنده پروانه بهره برداري از وزارتخانه هاي مربوطه و كارت عضويت از اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران مي باشند مي توانند با قبول اساسنامه و مصوبات مجامع عمومي به عضويت اصلي سنديكا در آيند .

ادامه طلب....