مجوز تخفیف شرکت نیک اختر آریا

مجوز تخفیف شرکت امید پارسینا دماوند

مجوز تخفیف شرکت وانا داروگستر

مجوز تخفیف شرکت داروسازی رها

مجوز تخفیف شرکت داروسازی زهراوی

مجوز تخفیف شرکت اکسون فارمد ایرانیان

مجوز تخفیف شرکت افق تدبیر سلامت

مجوز تخفیف شرکت نیک اختر آریا 1400
مجوز تخفیف شرکت امیدپارسینا دماوند 1400

مجوز تخفیف شرکت آرین سلامت سینا

مجوز تخفیف شرکت وانا داروگستر 1400

مجوز تخفیف شرکت نیک اختر آریا 1400/12/09

مجوز تخفیف شرکت  امیدپارسینا دماوند 1400/12/09

مجوز تخفیف شرکت پرارین پارس 1401/02/21

مجوز تخفیف شرکت رازان فارمد ایرانیان 1401/04/01

مجوز تخفیف شرکت سام آرین اکسیر 1401/04/28

مجوز تخفیف شرکت رفسنجان دارو - سینا پخش ژن 1401/06/14
مجوز تخفیف شرکت سام آرین اکسیر- التیام 1401/06/16
مجوز تخفیف شرکت سام آرین اکسیر- بهستان پخش 1401/06/16
مجوز تخفیف شرکت ایده دارو طب - شفا آراد  1401/06/16
مجوز تخفیف شرکت ایده دارو طب - قاسم ایران  1401/06/16
مجوز تخفیف شرکت ایده دارو طب - داروپخش  1401/06/16

مجوز تخفیف شرکت سام آرین اکسیر- اکسیر 1401/06/21

مجوز تخفیف شرکت سام آرین اکسیر- اکسیر 1401/07/12

مجوز تخفیف شرکت سام آرین اکسیر- بهستان 1401/07/12
مجوز تخفیف شرکت سام آرین اکسیر- دایا 1401/07/12

مجوز تخفیف شرکت فاران شیمی - البرز 1401/07/20
مجوز تخفیف شرکت فاران شیمی - داروپخش 1401/07/20
مجوز تخفیف
 شرکت فاران شیمی - سلامت پخش هستی 1401/07/20

مجوز تخفیف شرکت گیتی سلامت آریا - پخش بهستان 14011007
مجوز تخفیف شرکت گیتی سلامت آریا - پخش رازی 14011007

مجوز تخفیف شرکت گیتی سلامت آریا - پخش هجرت 14011007

مجوز تخفیف شرکت گیتی سلامت آریا - پخش داروپخش 14011007

مجوز تخفیف شرکت گیتی سلامت آریا - پخش داروپخش 14011111

مجوز تخفیف شرکت اطلس تجارت سبحان - پخش درمانیاب 14011117

مجوز تخفیف شرکت اطلس تجارت سبحان - پخش بهستان 14011117

مجوز تخفیف شرکت اطلس تجارت سبحان - پخش نفس 14011117
مجوز تخفیف شرکت اطلس تجارت سبحان - پخش اوسینا 14011117

مجوز تخفیف شرکت شاری - بخش اوسینا 14020608

مجوز تخفیف شرکت شاری - بخش اوسینا 14020810

مجوز تخفیف شرکت ویتابیوتیکس - بخش محیا 14021009

مجوز تخفیف شرکت ویتابیوتیکس - بخش شفااراد 14021009

مجوز تخفیف شرکت ویتابیوتیکس - بخش البرز 14021009

مجوز تخفیف شرکت ویتابیوتیکس - بخش رازی 14021009