مجوز تخفیف شرکت نیک اختر آریا

مجوز تخفیف شرکت امید پارسینا دماوند

مجوز تخفیف شرکت وانا داروگستر

مجوز تخفیف شرکت داروسازی رها

مجوز تخفیف شرکت داروسازی زهراوی

مجوز تخفیف شرکت اکسون فارمد ایرانیان

مجوز تخفیف شرکت افق تدبیر سلامت

مجوز تخفیف شرکت نیک اختر آریا 1400
مجوز تخفیف شرکت امیدپارسینا دماوند 1400

مجوز تخفیف شرکت آرین سلامت سینا

مجوز تخفیف شرکت وانا داروگستر 1400

مجوز تخفیف شرکت نیک اختر آریا 1400/12/09

مجوز تخفیف شرکت  امیدپارسینا دماوند 1400/12/09

مجوز تخفیف شرکت پرارین پارس 1401/02/21

مجوز تخفیف شرکت رازان فارمد ایرانیان 1401/04/01