آموزش سندیکا

دوره آموزشی مسئولین فنی
فایلهای آموزشی

شرکتهای تولید قراردادی

شرکتهایی که اعلام همکاری برای تولیدقراردادی نموده اند.

مکاتبات سندیکا با اتاقهای بازرگانی

نامه ها و مکاتباتی که سندیکا با اتاق بازرگانی ایران و تهران انجام میدهد را میتوانید از این قسمت دریافت نمایید.

عنوان دسته

خلاصه مطلب در اینجا قرار می گیرد. خلاصه مطلب در اینجا قرار می گیرد. خلاصه مطلب در اینجا قرار می گیرد.


مقالات پزشکی
اعضای سندیکا

كليه توليدكنندگان مكملهاي رژيمي- غذايي كه دارنده پروانه بهره برداري از وزارتخانه هاي مربوطه و كارت عضويت از اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران مي باشند مي توانند با قبول اساسنامه و مصوبات مجامع عمومي به عضويت اصلي سنديكا در آيند .

ادامه طلب....
چارت سازمانی

كليه توليدكنندگان مكملهاي رژيمي- غذايي كه دارنده پروانه بهره برداري از وزارتخانه هاي مربوطه و كارت عضويت از اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران مي باشند مي توانند با قبول اساسنامه و مصوبات مجامع عمومي به عضويت اصلي سنديكا در آيند .

ادامه طلب....
عضویت در سندیکا

كليه توليدكنندگان مكملهاي رژيمي- غذايي كه دارنده پروانه بهره برداري از وزارتخانه هاي مربوطه و كارت عضويت از اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران مي باشند مي توانند با قبول اساسنامه و مصوبات مجامع عمومي به عضويت اصلي سنديكا در آيند .

ادامه طلب....