جلسه هم اندیشی برای تشکیل کمیته صیانت از بازار سندیکای مکمل‎های رژیمی غذایی ایران برگزار شد

     جلسه هم اندیشی برای تشکیل کمیته صیانت از بازار سندیکای مکمل‎های رژیمی غذایی ایران روز یکشنبه مورخ 20 بهمن‎ماه در محل شرکت داروسازی تهران دارو با حضور آقای دکتر مسعود عبدالکریمی نماینده هیأت مدیره سندیکا در کمیته صیانت از بازار و دکتر سید محمد ناصری دبیر سندیکا و نمایندگان برخی از شرکت های عضو برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی سندیکا ابتدا بین نمایندگان حاضر در جلسه در خصوص الزام ایجاد این کمیته، بررسی مشکلات و مسائل بازار مکمل، وضع قوانین برای بهبود شرایط حال حاضر بازار فروش و شیوه های صحیح افزایش فروش فرآورده‎های موجود بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
   در ادامه و با توجه به اکثریت آرا اقداماتی از قبیل نظارت بر بازار فروش مکمل به شیوه‎ی صحیح، رسیدگی و حل مشکلات مربوط به بازار فروش در صورت امکان توسط سندیکا ، تداوم تشکیل کمیته صیانت از بازار با حضور نمایندگان شرکت‎های تولیدکننده و تولیدکنندگان قراردادی عضو سندیکا، هماهنگی با انجمن صنعت پخش ، بررسی مشکلات فروش شرکت‎های تولیدکننده قبل از به اتمام رسیدن تاریخ انقضا فرآورده‎ها، برنامه های افزایش فروش فرآورده‎‎ها براساس برنامه و زمان‎بندی منظم و با هماهنگی سندیکا و ایجاد تعادل برای بازار فروش شرکت‎های کوچک و بزرگ در دستور کار قرار گرفت تا پس از بررسی‎های نهایی اقدامات لازم صورت گیرد.
    در پایان جلسه 9 نفر از نمایندگان حاضر در جلسه به صورت داوطلب برای تشکیل کمیته صیانت از بازار و همچنین تحقیق و رسیدگی به مسائل بازار فروش انتخاب شدند.