مجمع عمومی عادی سالیانه سندیکای تولیدکنندگان مکملهای رژیمی غذایی ایران 
سندیکای تولیدکنندگان مکملها نماد مشورتی سازمان غذا و دارو

زهره صدری نژاد
مجمع عمومي عادي ساليانه سنديکاي توليدکنندگان مکملهاي رژيمي غذايي ايران عصر روز 5 آذرماه با حضور دکتر مهناز خانوي مديرکل سابق اداره فرآوردههاي طبيعي، سنتي و مکمل سازمان غذا و دارو ، اعضاي هياتمديره سنديکا، نماينده اتاق بازرگاني و مديرعاملان و نمايندگان شرکتهاي عضو سنديکا، در محل داروسازي جابر ابن حيان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي سنديکاي توليدکنندگان مکملهاي رژيمي غذايي ايران دکتر کبرياييزاده رييس هياتمديره سنديکاي توليدکنندگان مکملهاي رژيمي غذايي ايران در ابتداي مجمع ضمن زنده نگهداشتن ياد شهدا گفت: ياد ميکنيم از شهدا و درود ميفرستيم به روح پاک آنها و آرزو ميکنيم شرمنده آنها در مراحل زندگي نباشيم. بر همين اساس 16 ديماه سال جاري سومين يادواره شهداي داروساز به همت گروه شفا دارو برگزار ميشود که اميدوارم شرکتهاي مکمل هم حضورداشته باشند.
او در ادامه در خصوص تأسيس سنديکا گفت: ما سال 87 تهديد از بين رفتن صنعت مکمل را احساس کرديم و اگر تدبيري انديشه نميشد اين صنعت که سابقه 40 ساله داشت بهسوي نابودي ميرفت. اولين جلسات را در آن سال برگزار کرديم و در سال 88 مجوز را از اتاق گرفتيم تا سنديکاي توليدکنندگان مکملهاي رژيمي غذايي ايران شکل گرفت و اولين مجمع در همان سال برگزار شد و روز بهروز هم بر تعداد اعضا و تعداد محصولات توليدي افزوده شد.
دکتر کبرياييزاده در ادامه افزود: اگرچه در آن سال آمارنامه دقيقي از مکملها نداشتيم اما با توجه به برآوردهاي وزارت بهداشت 80 درصد از بازار مکملها در اختيار بخش واردات بود و کمتر از 20 درصد در اختيار بخش توليد بود.
او در خصوص شرکتهاي عضو سنديکا گفت: زماني که سنديکا شکل گرفت 25 عضو داشتيم و امروز 76 عضو بهصورت پيوسته و 110 عضو وابسته داريم. توليدمان در داخل روزبهروز بهتر ميشود و به پيشنهاد شما عزيزان و شرايطي که فراهم شد و به سمتي رفتيم که کميسيون صادرات در سنديکا شکل گرفت.
رييس هيات مديره سنديکاي توليدکنندگان مکملهاي رژيمي غذايي ايران گفت: وظيفه خود ميدانم چون از ابتداي شکلگيري سنديکا در خدمت شما بودم از ادوار مختلف هياتمديره تشکر کنم بهحق ما در طول 11 سال گذشته هياتمديرههاي هم دل، با برنامه و کوشايي داشتيم که بسيار نقش مؤثري جهت ايجاد همدلي داشتند. درکنار اينها دبير خوبي داشتيم و در راستاي حرفه سختگيريهاي خود را داشت ولي نقش مؤثري به همراه همکاران در دبيرخانه سنديکا داشتند که امروز اين سنديکا به نقطهاي رسيده که ميتوان گفت يکي از سنديکاهاي مؤثر در تنظيم سياستها و همينطور حوزه دارو و غذا هست از تکتک اعضاي هياتمديره تشکر ميکنيم. ما جلسات بهرهوري با دوستان داشتيم و زماني تلف نميشد و به مسائل پرداخته ميشد.
دکتر کبرياييزاده در ادامه افزود: سازمان غذا و دارو نقش کليدي در اين خصوص داشته که بايد از مديرکل سابق آقاي جمشيدي و دکتر خانوي که بسيار گوش شنوايي بودند و هستند براي حرفه و صنف تشکر کنم. گوش شنوا بسيار مهم است که سياستگذارها حرف صنف را بشنوند و گوش دهند، ما نيز سعي کرديم مشاور اميني براي سازمان غذا و دارو باشيم.
رييس هياتمديره سنديکاي توليدکنندگان مکملهاي رژيمي غذايي ايران در خصوص همکاريهاي مشترک با سنديکاي صاحبان صنايع داروهاي انساني ايران گفت: همافزايي خوبي بين سنديکاي مکمل و سنديکاي دارو داشتيم که جا دارد از دکتر شيباني تشکر کنم چون اين دو صنف به هم نزديک هستند و بهنوعي لازم بود هماهنگيهاي خوبي داشته باشيم بهخصوص در همافزاييهايي که در بخش آموزش داشتيم. ما براي اينکه کار موازي نکنيم آموزش دو سنديکا را ادغام کرديم و بسياري از دورهها بهطور مشترک بود.
او در خصوص آمارنامه مکملها در کشو گفت: امروز نزديک 2 هزار ميليارد تومان است و طبق آخرين آمار بيش از 1200 ميليارد تومان سهم بخش توليد است. روزي که شروع کرديم 170 ميليارد بود و اين نويد خوبي است براي صنعت مکمل در بازار داخلي کشور.
دکتر کبرياييزاده در خصوص وضعيت توليد مکملهاي ورزشي گفت: مکملهاي ورزشي هنوز بسيار جاي توليد دارد و شرکتهايي جهت توليد مکمل همت کردند، هنوز به ايدهآل آن نرسيديم ولي امروز وضعيت خوبي در توليد مکملهاي ورزشي داريم و اميدوارم در بازار صادراتي ورود کنيم.
يکي از سياستهاي ما در بحث مکملها اين بود که نهاد  مشورتي سازمان غذا و دارو باشيم، در کميتههاي مختلف حضورداشته باشيم و در سياستگذاريهاي وزارت بهداشت تأثيرگذار باشيم و سياستهايي که مؤثر براي کشور باشد را دنبال کنيم و در حال حاضر واگذاري قيمتگذاري، صادرات، تمديد پروانه و ... را سازمان به سنديکا سپرده است.
رييس هياتمديره سنديکاي توليدکنندگان مکملهاي رژيمي غذايي ايران در پايان اظهار داشت: در حوزه ترويج ما پايهگذار همايش مکملها شديم که در ابتدا در حوزه سنديکا نبود و فعاليت علمي دانشگاهي بهحساب ميآمد و کمکم به سنديکا منتقل شد و بهعنوان يک همايش تأثيرگذار که فرهنگ مصرف مکمل را بهينه کنيم بسيار مفيد بود و اميدوارم مشارکت همه شما عزيزان را داشته باشيم.
در ادامه اين نشست هياترئيسه مجمع به رياست دکتر مهرداد عليميان عضو هياتمديره و رييس کميته صادرات سنديکاي صاحبان صنايع داروهاي انساني ايران تشکيل شد و دکتر محمد ناصري دبير سنديکاي توليدکنندگان مکملهاي رژيمي غذايي ايران به ارائه گزارشهاي يک سال اخير سنديکا پرداخت.
دکتر ناصري ضمن خيرمقدم و عرض خسته نباشيد به حاضران در مجمع به ارائه گزارش مختصري از اتفاقات يک سال گذشته که در سنديکا اتفاق افتاد مانند مصوبات، کميتهها، جلسات، قيمتگذاري، آمارنامه و ... پرداخت.
دبير سنديکا گفت: از سال 88 هيات مؤسسين سنديکا تشکيل شد و براي مجمع دهم در خدمت شما هستيم، خوشبختانه سعي کرديم مجامع هرساله با يک نظم خاصي برگزار شود. سنديکا در سالهاي 88 تا 89 با 25 عضو رسمي بر اساس اساسنامه که اعضا بايد داراي پروانه بهرهبرداري باشند شروع به کارکرد و طبق آخرين آمار سنديکا داراي 76 عضو رسمي و 110 عضو وابسته است. در ادامه اين نشست دکتر فضلالله حيدرنژاد بازرس قانوني سنديکاي توليدکنندگان مکملهاي رژيمي غذايي ايران به ارائه گزارشهاي خود پرداخت، همچنين بعد از اتمام گزارشهاي بازرس قانوني زمان مشخصي براي پرسش و پاسخ اعضاي سنديکا با هياتمديره آن در نظر گرفته شد.
دکتر مهناز خانوي مديرکل سابق اداره فرآوردههاي طبيعي، سنتي و مکمل سازمان غذا و دارو در ادامه نشست بابيان اينکه مفتخرم که در توليد مکمل و فرآوردههاي طبيعي به اين نقطه رسيدهايم گفت: قسمت اعظم اين اتفاق هوشمندي توليدکنندگان ما بوده است. قسمت عمدهاي مسائل، اجتماعي، اقتصادي و سياسي بوده که توليدکنندگان آن را به فرصت تبديل کرده و قسمتهاي کوچکي هم سياستهاي سازمان و اداره کل ما بوده که کمک کرده اين فرآيند پيش برود. قطعاً قدم بعدي که شما توليدکنندگان بايد برداريد ارتقا کيفيت فرآوردههايي است که در حال حاضر سطح مناسب فروش و عرضه را دارد و ميدانم اين فرآيند در حال انجام است.
دکتر خانوي در خصوص آخرين آمار فرآوردههاي بالک گفت: تا پايان مهرماه آخرين آمار کل واردات بالک مکمل تغذيهاي در سال 98، 5 ميليون و 800 هزار دلار و 35 ميليون و 700 هزار دلار واردات محصول نهايي مکمل بوده و نزديک 31 ميليون دلار واردات ماده اوليه بوده است. واردات بالک و مواد اوليه در 7 ماهه امسال به واردات محصول نهايي نزديک شد و اين اتفاق در سال 95 تا 96 بههيچعنوان قابلتصور نبود.
در سال 97 واردات ماده اوليه مکمل که نسبت به سال قبل خود حدود 30 تا 40 درصد افزايش داشته، 40 ميليون دلار بود درحاليکه سال قبل آن کمتر از 17 ميليون دلار بوده است و واردات محصول نهايي سال 97، 100 ميليون دلار بوده است که در حال حاضر نسبت به سال 97، 40 درصد واردات محصول نهايي کاهش و واردات ماده اوليه افزايش داشته است.
مديرکل سابق اداره فرآوردههاي طبيعي، سنتي و مکمل سازمان غذا و دارو در خصوص بحث قاچاق مستقيم و چه معکوس مکمل گفت: فرآيند بسيار جدي را رياست جمهوري شروع کرده است که آن پيگيري برچسب اصالت است. فرآوردههاي توليدي و وارداتي بايد برچسب اصالت را داشته باشند. در جلسات با سازمان امنيت ملي عملاً مصوب شد در خصوص مکملها و فرآوردههاي طبيعي همه برچسب اصالت داشته باشند و نهادهاي نظارتي مجازند در سطح عرضه فرآوردههاي بدون برچسب را به اسم قاچاق جمعآوري کنند. در اين خصوص تقريباً در مکملها وضعيتمان خوب است.
دکتر خانوي در خصوص همکاريهاي سازمان غذا و دارو و سنديکاي توليدکنندگان مکملهاي رژيمي غذايي ايران گفت: در دو مورد از سنديکا کمک خواستيم که يکي بحث صادرات است که صدور مجوزهاي صادرات به سنديکا برونسپاري شود و ديگري بحث برونسپاري بررسي پروندهها است که سنديکا اعلام آمادگي کرده است و سازمان هم تمايل دارد و دنبال کارهاي اداري هستيم که زمانبر هست.
بعد از پايان صحبتهاي دکتر خانوي و پرسش به سؤالات حضار، کانديداهاي هياتمديره و بازرس به معرفي خود و فعاليتها خو در حوزه مکملهاي رژيمي غذايي پرداختند و بعد از انجام انتخابات و شمارش آرا اعضاي هياتمديره اعلام گرديد که به شرح زير است:

اعضاي اصلي: دکتر عباس کبريايي زاده با 39 رأي، دکتر مهدي پيرصالحي با 39 رأي، مهندس احمد خارزي با 34 رأي، دکتر ناصر نقدي با 30 رأي و حسن رياحي با 26 رأي
اعضاي علي البدل: دکتر مسعود عبدالکريمي با 23 رأي، دکتر غلامرضا اخوان فريد با 22 رأي
بازرس: دکتر فضلالله حيدرنژاد