جلسه شورای سیاستگذاری همایش مکملهای غذایی و رژیمی برگزار شد: 
تاثیر بر نظام و شاخصهای سلامت


دومين جلسه شوراي سياستگذاري هشتمين همايش مکملهاي غذايي و رژيمي براي بررسي پيشنهادات و تعيين سرفصل و عناوين پنلهاي هشتمين دوره برگزار شد. در اين جلسه دکتر عباس کبرياييزاده؛ رييس هيات مديره انجمن توليدکنندگان مکملهاي غذايي رژيمي ايران و رييس شوراي سياستگذاري، دکتر مهناز خانوي؛ عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي دانشگاه تهران، دکتر محسن امين عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي دانشگاه تهران و دبير علمي همايش، دکترصادق محبي سرپرست اداره کل حوزه رياست روابط عمومي و امور بينالملل سازمان غذا و دارو و دکترمحمد ناصري دبير سنديکاي توليدکنندگان مکملهاي غذايي و رژيمي ايران، دکتر حسن شکوهي رييس هيات مديره اتحاديه وارد کنندگان مکملهاي رژيمي ويتاميني و گياهي  و ليلا چگيني مدير اجرايي همايش حضور داشتند.
ابتدا دکتر کبرياييزاده درباره همايش گفت: «تم کلي همايش، «مکملهاي غذايي و رژيمي» است، «تاثير بر نظام و شاخص سلامت» موضوع و محور همايش خواهد بود و سمپوزيوم «مکملهاي ورزشي» همچون سال هاي گذشته  با تاکيد بر کيفيت و سلامت اين مکملها برگزار خواهد شد.»
او در ادامه به لزوم تدوين اهداف همايش اشاره کرد، آنرا براي تعريف سرفصل سخنرانيها ضروري دانست و افزود: «بايد اين مساله را مشخص کنيم که هدف ما از برگزاري همايش چيست و انتظار داريم مخاطب  در پايان به چه نتيجهاي برسد و چه دستاوردي داشته باشد؟ يا از طريق همايش ميتوانيم چه جريان مهارتي، علمي و نگرشي ايجاد کنيم؟ بر اين پايه جدول سخنرانيها را طراحي کنيم و فهرستي از مطالبي که ميتواند عنوان سخنراني باشد، بهعنوان موضوعات اصلي همايش در نظر بگيريم.»
دکتر کبرياييزاده درباره اهميت موضوع مکملهاي ورزشي و توجه به اثر آنها بر سلامت گفت: « شکل و محتواي پنل مرتبط با اين مکملها تغيير کند و بيشتر از اساتيد و افراد علمي براي حضور و ارائه مطلب استفاده کنيم. در کنفرانس اصلي درباره ورزشکاران سخنراني خواهيم داشت و  حول محور اثر مکملهاي ورزشي بر سلامت ورزشکاران صحبت خواهد شد؛ آسيب و سلامت در نظر گرفته ميشود و سخنران بايد فرد کاملا مسلط و آگاهي باشد که تنظيم پروتئين، چربي، اختلالات متابوليسم و... را بهصورت علمي بررسي کند.»
او همچنين تاکيد کرد که لازم است محورها و سخنرانيها در اين همايش براساس شاخصهاي سلامت وزارت بهداشت پيش برده شود؛ مواردي مانند سلامت نوزاد و مادران، سالمندان، کيفيت زندگي، بيماريهاي غيرواگير مثل کبد، کليه، سرطان و...
در اين جلسه ده موضوع بهعنوان سرفصل و تيتر سخنرانيها پيشنهاد، بررسي و مشخص شد که عبارتند از:

مکملهاي غذايي در ورزش مثل نوشيدنيهاي انرژيزا
استفاده اشتباه و آسيبزاي مصرف مکملها ( Abuse-Missuse)
سياستگذاريهاي بازار مکملها (بحث اصلي)
نانوتکنولوژي و فنآوريهاي نوين در مکملها
تاثيرات مکملهاي کودکان بر سلامت آنها
آخرين ضوابط و دستورالعملها
شاخصها در بيماريهاي مختلف
مکملهاي طبيعي
پنل کنترل کيفيت و تقلبها
يافتههاي جديد در اثربخشي مکملها
سلامت سالمندان
همچنين اين پيشنهاد نيز به تصويب رسيد که به جاي سخنرانيهاي سي-چهل دقيقهاي که ميتواند براي مخاطب خستهکننده باشد، شيوه اجرا براساس پنل گذاشته شود و در هر پنل با حضور يک مدير و چند سخنران، مجموعه مطالب مرتبط با هر سرفصل مطرح و از منظرهاي مختلف بررسي شوند.
هشتمين همايش مکملهاي غذايي و رژيمي فروردين 1398 برگزار ميشود. 