جلسه کمیته صادرات سندیکای تولیدکنندگان مکمل های رژیمی غذای ایران برگزار شد :  
در زمینه صادرات مکمل انتظارات باید منطقی باشد.

جلسه کميته صادرات سنديکاي توليدکنندگان مکملهاي رژيمي غذاي ايران با حضور دکتر عباس کبرياييزاده  رييس هيات مديره سنديکاي توليد کنندگان مکمل هاي رژيمي غذايي ايران، دکتر محمد ناصري دبير سنديکاي توليدکنندگان مکمل هاي رژيمي غذايي ايران، مهندس امير قلن بر مسئول کميته صادرات سنديکاي توليدکنندگان مکمل هاي رژيمي غذايي ايران و مديرعاملان شرکت هاي عضو سنديکاي توليدکنندگان مکمل هاي رژيمي غذايي ايران در محل سنديکا برگزار شد.
جلسه کميته صادرات سنديکاي توليدکنندگان مکملهاي رژيمي غذاي ايران با حضور دکتر عباس کبرياييزاده  رييس هيات مديره سنديکاي توليد کنندگان مکملهاي رژيمي غذايي ايران، دکتر محمد ناصري دبير سنديکاي توليدکنندگان مکملهاي رژيمي غذايي ايران، مهندس امير قلن بر مسئول کميته صادرات سنديکاي توليدکنندگان مکملهاي رژيمي غذايي ايران و مديرعاملان شرکتهاي عضو سنديکاي توليدکنندگان مکملهاي رژيمي غذايي ايران در محل سنديکا برگزار شد.
به گزارش سنديکاي توليدکنندگان مکملهاي رژيمي غذايي ايران در ابتداي جلسه دکتر عباس کبرياييزاده  رييس هيات مديره سنديکاي توليد کنندگان مکملهاي رژيمي غذايي ايران بر اين مساله تاکيد کرد که «مکملها نسبت به دارو محدوديت، ضوابط و سختگيري خيلي کمتري دارند و به همين دليل پتانسيل بالايي براي صادرات حتي به کشورهاي اروپايي در اختيار ما ميگذارند. مکملها اين قابليت را دارند که در بسياري از کشورها، محل فروش جداگانه خود را داشته باشند و رمز موفقيت در اين حوزه مديريت  بازرگاني و تجاري است.»
به گفته او در زمينه صادرات مکمل انتظارات بايد منطقي باشد و مثلا فکرنکنيم از 60 توليدکننده مکمل، 40 شرکت ميتوانند صادرکننده باشد. واقعيت اين است که از بين آنها فقط چند شرکت ميتوانند در اين زمينه بدرخشند و همين براي ما کافي است.
دکتر کبرياييزاده مشوقها را براي صادرات لازم و ضروري دانست و پيشنهاداتي ارائه داد: «به عنوان مثال ميتوانيم بگوييم عضووابستهاي که 100 هزار دلار در سال صادرات داشته باشد، ميتواند عضو پيوسته شود يا با تاييديه  پنج IRC خارج از نوبت ميگيرد. اين مشوقها بايد ملموس و در دسترس باشد تا شرکتها را براي حضور در کشور و فعاليت صادراتي ترغيب کند. در هيچ جاي دنيا صادرات بدون مشوق بالا نميرود. بايد به اين مشوقها بيشتر فکر کنيم و يکي از خروجيهاي اين کميته باشد تا بتوانيم از هوش و ايدههاي جوانان بهره ببريم و آنها را در مسير صادرات هدايت کنيم.
او تفاوت قيمت ارز 4200 توماني و ارز نيمايي را يک مساله خيلي مهم دانست که شرکتها بايد به آن توجه کنند و گفت: «در قيمتگذاري بايد اين موضوع در نظر گرفته شود که بانک مرکزي حتما تفاوت قيمت ارز را بررسي ميکند و دير يا زود، ممکن است آخر سال يا حتي دو سال بعد سراغ شرکت بيايد و آنرا بگيرد بنابراين از همين الان در صورتهاي مالياتي که به دارايي ارائه ميشود آنرا در نظر بگيريد تا بعدا در زمينه ماليات به مشکل برنخوريد.»

حضور منظم اعضا، لازمه موفقيت کميته
مهندس امير قلن بر مسئول کميته صادرات سنديکاي توليدکنندگان مکملهاي رژيمي غذايي ايران با اشاره به اينکه چنين جلساتي اواخر سال 1396 در دفتر دکتر جمشيدي و با تمرکز بر داروهاي گياهي برگزار شده است، دليل به نتيجه نرسيدن آن جلسات را توضيح داد: « حدود يک سال با همکاري يک مشاور بازاريابي روس، بازار CIS را مطالعه کرديم که در فرصتهاي بعدي و پس از فعالتر شدن کميته، نتايج آن تحقيق، سوابق، ايرادها و اشکالاتي که مانع اجرا شد را ارائه خواهم کرد. باتوجه به آن تجربه بايد بگويم يک شرط موفقيت و به نتيجه رسيدن اين کميته به حضور فعال اعضا برميگردد. و ادامه کار و جلسات بايد فعالانه و مرتب باشد تا مشکلات از اين طريق به سنديکا منعکس و فرصت اصلاح و رفع آنها فراهم شود، چون بخشي از مشکلات و نيازها در حوزه وظايف سنديکاست.»
او در ادامه گفت: «بحث دوم ساماندهي يک فِلَگ صادراتي براي حضور در بازارهاي بينالمللي است و لازمه آن هزينههايي است که از عهده شرکتهاي کوچک برنميآيد. شرايطي که سنديکا در سازمان فراهم ميکند، اين امکان را به ما ميدهد تا مشکلات و نواقص را پيگيري و حل کنيم.»
دکترقلن بر با يادآوري اين نکته که «مشکلاتي شبيه آنچه در IRC ، گمرک و بخشهاي ديگر وجود دارد ميتوانست دو سال پيش حل شود که به دليل فعال نبودن کميته قبلي اين اتفاق نيفتاد.» پيشنهاد کرد: «زمانهايي براي جلسات مشخص شود و همه اعضا در جلسات معينشده حاضر باشند، چون اگر عضويت را پذيرفتهايم بايد اين مساله را جزو وظايف خود بدانيم.»

دليل رسوب کالا در گمرک
دکتر محمد ناصري دبير سنديکاي توليدکنندگان مکملهاي رژيمي غذايي ايران  ابتدا آمار سال 1397 مکملها را ارائه داد که 1200 ميليارد تومان فروش داخلي و 2 ميليارد و 200 ميليون صادرات را نشان ميدهد و از کل آمار صادرات، نزديک 900 ميليون آن به شرکت زهراوي تعلق دارد. در مجموع بيش از ده شرکت آمار صادرات اعلام نکردهاند و پس از فراخوان نيز فقط دو شرکت اطلاعات کامل ارائه دادهاند.
او تاخير در خروج کالا و رسوب آن در گمرک را يکي از مشکلات توليدکنندگان مکمل عنوان کرد ولي دکتر کبرياييزاده ضمن يادآوري تغيير روند مجوز صادرات و طي مراحل از طريق سنديکا به اين مساله تاکيد کرد که رسوب کالا در گمرک به دليل واردات بدون مجوز و هماهنگي يا مغاير با مقررات اتفاق ميافتد و اگر اين عوامل دخيل نباشند، بايد بهصورت موردي بررسي شود.

لزوم بررسي حضوري کشورهاي هدف صادرات
دکتر پيمان ترحمي عضو کميته صادرات سنديکاي توليدکنندگان مکملهاي رژيمي غذاي ايران به اين نکته تاکيد کرد که «براي صادرات بايد خود بازار را از نزديک بررسي کرد و نميتوانيم از اينجا براي صادرات برنامه بريزيم. بايد از نزديک کشور هدف را ببينيم، واسطههاي توزيع، داروخانه، مارجين و... را بدانيم و در قيمتگذاري در نظر بگيريم چون بازار هر کشوري ويژگيهاي خاص خودش را دارد. يکي از روشهايي که در حوزه مکمل ميتوانيم از آن بهره ببريم، توليد قراردادي با شرکتهاي اروپايي است. خود کشورها کالا را برندينگ ميکنند و توليد نهايي را ميبرند، هرچند محصول را از ما با قيمت پايينتر ميخرند ولي کمک بزرگي در صادرات خواهد بود.»
او در ادامه گفت: «با توجه به اينکه دولت نام 15 کشور را به عنوان هدف صادرات اعلام کرده و اولويت با آنهاست، سازمان توسعه تجارت براي بعضي نمايشگاهها در اين حوزه کمک ميکند و ميتوانيم از اين طرح براي گرفتن سهم صادرات و پشتيبانيهاي لازم بهره بگيريم. يکي از روشهايي که براي تسهيل و تسريع کار به ما کمک ميکند اين است که در کشورهايي که بازار هدف بهتري داريم، ارتباط با اتاق ايران و آن کشور تقويت کنيم چون براي پيگيري بخشي از کارهاي ساده لازم نيست نماينده شرکت به آن کشور برود و رابط ايران و آن کشور بهصورت موردي کمکمان خواهد کرد.»
برگزاري دورههاي آموزشي براي مديران صادرات شرکتها با دبيري دکتر ترحمي، طراحي دوره و دعوت از دکتر عليميان و کارشناسان سازمان بهعنوان مدرس دوره ، تعريف چند کارگروه براي طرح و بررسي مسائل و انتقال مطالب به کميته، تعيين ساعتهاي مشخص براي جلسات ، توجه به اختلاف قيمت ارز در دورههاي آموزشي ، توجه به توليد قراردادي در دورههاي آموزشي از جمله عنوان هايي بود که در پايان جلسه جمع بندي و تاييد شد. 