این سندیکا هم اینک 120 عضو دارد که 65 شرکت به عنوان عضو رسمی و 55 شرکت به عنوان عضو غیررسمی محسوب می شوند. فهرست شرکتها به شرح ذیل می باشد:
اعضای رسمی
1. داروسازي آريا
2.آریا بصیرت
3.آرین سلامت سینا
4.آوه سینا
5. اسوه
6. اکسیر
7.اکسیرمد پارس
8.البرزدارو
9.  الحاوي
10. امين
11. اوه سینا
12. ایران دارو
13. ایران داروک
14. ايران هورمون
15. بهسا
16.بهداشت کار
17.بیوفارماسی پارس
18.پارس دارو
19. تولیدارو
20. تهران دارو
21.  جالينوس
22.جابر ابن حیان
23. حكیم
24.  داروپخش
25. دانا
26. دکتر عبیدی
27.  دنياي بهداشت
28.دینه ایران
29.راموفارمین
30.رها
31. روزدارو
32.زردبند
33. زهراوی
34.سبحان دارو
35.ستارگان نیک
36.سیناریز جلبک قشم
37.سیمرغ داروی عطار
38.سونا طب پارسه
39.شفا
40.  شهردارو
41.عسل دارو کیش
42. فارابی
43.فارماشیمی
44.طبیعت زنده
45. کارن
46.کیش مدیفارم
47.  كيميدارو
48. لقمان
49. لیوار
50. ماد
51. مهر دارو
52.  مينو
53.مینا
54. وانا
55. ویتا آریا
56. ویتا بیوتکس
57. شفا دارو آریا
58. ویتان فارمد
59. رازک
60. مفید
61. پودر شیر مشهد
62. فرداد بلوط رادین
63. عرشیا مکمل آریا
64. شهید قاضی
65. نانو حیات دارو
اعضای غیررسمی
1.آرامیس فارمد
2.آفشن
3. اشبال شیمی
4.افق دارو پارس
5.اکسون فارمد
6.امید پارسینا دماوند
7.امرافر
8.بنیان سلامت کسری
9.بهشاد دارو
10.پارس گیتا دارو
11.تهران شیمی
12. دارو درمان سپهر
13. دارو سلامت فارمد
14.درسا دارو
15. درمان یاب دارو
16.جان ویشار
17.چکاد داروی پارس کیش
18. فرنوش داروطب
19.سپیدطب نیا
20.سمرطب درمان
21.سویران
22.شاری
23.کیمیا آراهرم
24.گنجینه سلامت پاسارگاد
25.گیتی سلامت آریا
26.شهاب درماان
27.نیک اختر آریا
28.وانا دارو گستر
29.یاس کویر میبد
30.آیریانیک
31.پارس حیان
32.امید دارو سلامت
33.ساج پاد دارو
34.ابیان دارو
35.دنیا دارو سپهر
36.ایده آرای پیشگام
37.اطلس تجارت سبحان
38.کاوندیش دارو
39.آبا داروطب
40.روژین فارمد
41.داروجویان حیات
42.کوشان فارمد
43.ثنامد
44.سامان دارو سلامت
45.کیان طب پاسارگاد
46.امید مکمل سلامت
47.سینا پیشگام دارو نوین
48.مهبان دارو
49.خسرو مدیسا طب
50.فاریاب دارو
51.افق تولید دارو
52.سونا طب پارسیان
53.توسعه تجارت قطره حیات
54.تدبیر کالای جم