موضوع فعاليت تشكل : توليد مكملهاي رژيمي- غذايي
حوزه جغرافيايي تشكل : كل كشور
مرجع ثبت : اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران
تاريخ تأسيس : 06/09/1389
شماره ثبت : 291
1388/02/23 پيشنهاد تشكيل سنديكا
1388/04/10 تشكيل اولين جلسه مشترك توليد كنندگان مكمل هاي رژيمي-غذايي
1388/04/14 اطلاع رساني جامع به توليد كنندگان
1388/04/17 اولين جلسه هيأت مؤسس سنديكا
1388/05/14 تشكيل دومين جلسه مشترك توليد كنندگان مكمل هاي رژيمي-غذايي
1388/05/31 در خواست موافقت با تأسيس سنديكا از اتاق بازرگاني ايران
1389/03/12 اعلام موافقت اتاق بازرگاني با تأسيس سنديكا
1389/03/26 جلسه با كارشناسان اتاق بازرگاني به منظور هماهنگي براي برگزاري اولين مجمع عمومي
1389/04/08 آگهي فراخوان عمومي و اعلام عمومي موافقت اتاق بازرگاني با ثبت سنديكا
1389/04/08 آگهي فراخوان عمومي و اعلام تاريخ برگزاري اولين جلسه مجمع عمومي سنديكا
1389/06/03 برگزاری مجمع عمومی و تعیین اعضاء هیأت مدیره
1389/09/06 ثبت سندیکا
   
 

- تلاش براي ساماندهي توليد مكملهاي رژيمي غذايي و بهبود كيفيت ارائه خدمات به اعضاء.
- بازاريابي مستمر با كسب اطلاعات مربوط به عرضه و تقاضا، قيمت، بازارهاي مصرف و توليد براي عرضه به اعضاء با بهره گيري از آخرين رهيافت هاي جهاني جهت نيل به اهداف قانوني توليد و توسعه صادرات.
- مشاركت گروهي در تصميم سازي ها و تصميم گيريها و تهيه و تنظيم پيش نويس قوانين و مصوبات مرتبط با توليد كالاها و خدمات در جهت حفظ منافع ملّي و اعضا.
- ايجاد ارتباط با بانكها و سازمانهاي اعتباري و همچنين سازمان هاي مالي و پولي بين المللي در قالب قوانين جمهوري اسلامي و فراهم سازي زمينه اخذ تسهيلات مالي در جهت توسعه فعاليت هاي اعضاء.
- ايجاد بانك اطلاعاتي در زمينه هاي مرتبط با اهداف و وظايف سنديكا، فعاليتهاي توليدي اعضاء و اطلاع رساني از طريق ايجاد شبكه اطلاع رساني و نشر كتب، مجلات و بروشورهاي تخصصي.
- فعاليت براي جذب و مشاركت اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط جهت عضويت در سنديكا.
- ارتقاء اعتبار و حيثيت اعضاء سنديكا از طريق ساماندهي و ايجاد روابط مناسب بين واحدهاي عضو.
- انجام هرگونه فعاليت هاي علمي، تحقيقاتي در داخل و خارج كشور در چهارچوب قوانين موضوعه براي نيل به اهداف سنديكا.
- تلاش براي توسعه توليد و صادرات مكملهاي رژيمي غذايي و يا خدمات مشاوره اي، آموزشي- پژوهشي مرتبط با موضوع فعاليت سنديكا.
- كمك به تحقق اهداف كمي و كيفي تعيين شده براي توليد كالاها و يا خدمات موضوع فعاليت سنديكا.
- حمايت از منافع مشترك و مشروع اعضاء.
- ارائه خدمات حقوقي و مشورتي به اعضاء.
- تشويق و حمايت از سرمايه گذاري در بخش توليد كه زمينه افزايش توليد مكملهاي رژيمي غذايي، را فراهم مي كند .
- تلاش براي جلوگيري از انجام رقابت هاي ناسالم اعضاء در بازارهاي داخلي و خارجي.
- تلاش براي افزايش دسترسي به بازارهاي جهاني و ايجاد فرصت هاي مناسب براي كليه اعضاء جهت ورود به اين بازارها
- مشاركت در تدوين استانداردهاي مورد نياز توليد مكملهاي رژيمي غذايي، و نظارت بر حسن اجراي آن از طريق تاسيس شركت هاي بازرسي .
- معرفي اعضاء به وزارتخانه ها و سازمان هاي مختلف جهت استفاده از خدمات و تسهيلات مورد نياز.
- اجراي آن دسته از وظايف اجرائي مرتبط با توليدات و صادرات مكملهاي رژيمي غذايي،كه از طرف وزارتخانه ها و سازمانهاي اقتصادي به سنديكا تفويض مي شود.
- ارائه پيشنهاد جهت رفع مشكلات توليدكنندگان و صادرات مكملهاي رژيمي غذايي، با نهادها و سازمانها و وزارتخانه هاي ذيربط.
- برگزاري دوره هاي آموزشي و انجام تحقيقات علمي، صنعتي مورد نياز اعضاء و برگزاري همايش هاي تخصصي و ميزگردها و همچنين حضور در همايش هاي مختلف داخلي و خارجي و تاليف و ترجمه مقالات علمي در زمينه موضوع فعاليت سنديكا .
- برگزاري و يا حضور در نمايشگاه هاي داخلي و خارجي مرتبط با وظايف سنديكا .
- كوشش براي جذب سرمايه، فن آوري، مديريت، دانش فني و نيروي انساني ماهر داخلي و خارجي براي رشد و ارتقاء زمينه هاي موضوع فعاليت سنديكا .
- ايجاد ارتباط با مراكز علمي و تحقيقاتي و دانشگاهي داخل و خارج از كشور به منظور گسترش تحقيقات، آموزش، توسعه صنعت و تهيه و توليد مكملهاي رژيمي غذايي.