اعضاي اصلي هيات مديره
 

رئيس سنديكا : آقای دكتر عباس كبريايي زاده

نائب رئيس : آقای دکتر مهدی پیرصالحی

منشی : آقای دکتر سید امیر رضویان اردهالی

خزانه دار : آقای دكتر امیرحسین جمشیدی

عضو اصلی هیئت مديره :آقای مهندس احمد خارزی

عضو اصلی هیئت مديره : آقای دکتر امیرحسین معینی زندی

عضو اصلی هیئت مديره : آقای مهندس مرشاد منصوری

چارت سازمانی

بازرس

 

دکتر فضل الله حیدرنژاد

 

دبیر سندیکا

 

دکتر سیدمحمد ناصری