اعضاي اصلي هيات مديره
 
رئيس سنديكا : آقای دكتر عباس كبريايي زاده
نائب رئيس : آقای دکتر مهدی پیرصالحی
منشی : آقای دکتر سید امیر رضویان اردهالی
خزانه دار : آقای دكتر امیرحسین جمشیدی

عضو اصلی هیئت مديره :آقای مهندس احمد خارزی
چارت سازمانی
بازرس
 
دکتر فضل الله حیدرنژاد
 
دبیر سندیکا
 
دکتر سیدمحمد ناصری