اعضاي اصلي هيات مديره
 
رئيس سنديكا : دكتر عباس كبريايي زاده
نائب رئيس : آقای محمد سپاسی آشتیانی
منشی : دكتر ناصر نقدی
خزانه دار : دكتر مسعود عبدالکریمی

عضو اصلی هیئت مديره : مهندس احمد خارزی
چارت سازمانی
بازرس
 
دکتر فضل الله حیدرنژاد
 
دبیر سندیکا
 
دکتر سیدمحمد ناصری