اعضاي اصلي هيات مديره
 
رئيس سنديكا : آقای دكتر عباس كبريايي زاده
نائب رئيس : آقای مهندس احمد خارزی
منشی : آقای حسن ریاحی
خزانه دار : آقای دكتر مهدی پیرصالحی

عضو اصلی هیئت مديره : آقای دکتر ناصر نقدی
چارت سازمانی
بازرس
 
دکتر فضل الله حیدرنژاد
 
دبیر سندیکا
 
دکتر سیدمحمد ناصری